DANG THAO NGUYEN

DIRECTOR
Film Industry

[June 22nd]
05:45pm - 06:45pm
Theme: Breakout 4b: Vietnamese Short Film Screening

ĐẶNG THẢO NGUYÊN

Nguyên bắt đầu làm phim với vai trò dựng phim tài liệu của các kênh trong nước và quốc tế như Discovery, CNA và RICE Channel TV. Năm 2020, Nguyên viết kịch bản và đạo diễn phim ngắn hư cấu đầu tiên là Vườn Rì Rầm (Whispering Garden) – một cái nhìn riêng tư vào hình mẫu gia đình Việt Nam theo khía cạnh tâm lý và tâm linh. Thông qua các tác phẩm của mình, Nguyên muốn tìm hiểu sự tương quan giữa danh tính cá nhân với lịch sử và văn hóa của vùng đất mà cá nhân đó thuộc về.

Nguyen began her filmmaking career in the role of editing Documentary films in the local and international market sush as Discovery, CNA and RICE TV channel. In 2020, Nguyen wrote and directed her first fiction short film Whispering Garden – a personal view of the psychology and spiritually in a typical Vietnamese family relationship. Through her work, Nguyen wants to explore the correlation between individual identity, history and culture of the land belongs where they come from